โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
ภาษาไทย : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย : นางกัญณภัทร แสนพวง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง 3) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบทร้อยกรองก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง และ 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 46 คน โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน บทร้อยกรอง และแบบวัดความ พึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Sample) สรุปผลการวิจัยได้ว่า
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.48/90.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทร้อยกรอง คิดเป็น
ร้อยละ 76
3) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนบทร้อยกรอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียน บทร้อยกรองโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ไฟล์แนบ : 420180313_112617thai.pdf

 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:40 น.   เข้าชม 6095 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ อรอุมา [2018-03-14 10:36:35](1/4)
เป็นผลงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ลบโดยคุณ สุวิทย์ [2018-03-14 10:38:46](2/4)
อยากได้ชุดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอนให้กับนักเรียน
ลบโดยคุณ ครูเกษร จิตจักร [2018-03-14 12:06:22](3/4)
เป็นนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ลบโดยคุณ Pipatporn [2018-11-12 15:01:11](4/4)
น่าสนใจมาก... น่าจะประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ได้
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com