โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายละเอียด :
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย : สุภาพร ชมระกา

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ (3) เพื่อเปรียบเทียบความ พึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบัวขาว จานวน 463 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จานวน 41 คน กลุ่ม ควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบปกติ อย่างละ 5 แผน จานวน 11 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาการทดสอบก่อนและหลังเรียน ตอบแบบวัดความพึง พอใจต่อการเรียนแล้วนาผลการทดลองมาหาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอัตรา ร้อยละและ t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนสูงกว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ : 420180306_0604063_abstract.pdf

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 6:04 น.   เข้าชม 7603 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ ออเจ้า [2018-03-06 07:15:54](1/5)
เป็นผลงานที่ดี
เป็นกำลังใจนะคะ
สู้ๆๆ
ลบโดยคุณ ฟ้า [2018-03-06 09:27:00](2/5)
ยอดเยี่ยมครับผม
ลบโดยคุณ Sirada [2018-03-06 11:22:24](3/5)
สุดยอดมากๆค่ะ
ลบโดยคุณ Sirada [2018-03-06 11:22:57](4/5)
สุดยอดมากๆค่ะ
ลบโดยคุณ Pipatporn [2018-11-12 14:52:45](5/5)
ได้แนวทางสำหรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆต่อไป
ขอบคุณค่ะ
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com