โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
คณิตศาสตร์ : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAIรายละเอียด :
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นางนุชนาท โชติบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สถานที่ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่ทำการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 489 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน นักเรียน 43 คน ได้มาจากการสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ขึ้นไป และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกเป็น 4 ด้าน มีข้อคำถามรวม 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.98 / 77.29 ซึ่งสูงถึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนจริง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


ไฟล์แนบ : 420170824_141225math.pdf

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 14:12 น.   เข้าชม 1027 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ cai123 [2018-07-20 08:21:50](1/1)
cai123 07.20
http://www.birkenstockoutletus.us.com
http://www.mbtshoes.name
http://www.christianlouboutinshoes.us.org
http://www.michaelkorsoutlets.us.com
http://www.airmax2019.us.com
http://www.suprashoes.us.org
http://www.nike-basketballshoes.com
http://www.pandorajewelrypandora.us.com
http://www.canadagoose-coats.com
http://www.polo-outlet.in.net
http://www.fitflops-sale-clearance.us.com
http://www.salomonshoesoutlet.us.com
http://www.jewelleryscharm.com
http://www.uggoutlet-store.com
http://www.nikeoutletshoes.us.com
http://www.birkenstocks.us
http://www.cheapjordan-shoes.in.net
http://www.adidasoutlet.us.com
http://www.pandora-jewelrycanada.ca
http://www.coachfactory-outlet.us.com
http://www.drmartens.us.com
http://www.timberlandbootsoutlet.us.com
http://www.coachfactory-outletstore.us.com
http://www.airmax90.org
http://www.nikezoomshoes.com
http://www.toryburch-outletstores.us.com
http://www.toryburchoutlet-online.in.net
http://www.nikecortezclassic.com
http://www.cheapmlbjerseyschina.us.com
http://www.adidas-superstar.us.com
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.adidas-shoes.us.com
http://www.jimmychoo-outlet.us.com
http://www.michael-korsoutlet.in.net
http://www.nikeshoes.in.net
http://outlet.nikeshoes.us.com
http://www.nikeshox-shoes.com
http://www.nikeoutletonline.us.com
http://www.pandoracharms.us.org
http://www.air-jordans.us.com
http://www.katespadeoutlet.us.org
http://www.supreme-clothing.us.com
http://www.jordanshoes.in.net
http://www.supremeclothing.org.uk
http://www.monclerjacketsoutlet.in.net
http://www.coachfactoryoutletonline.in.net
http://www.niketessen.com
http://www.nikeoutlet.us.com
http://www.abercrombieand-fitch.ca
http://www.charmspandora.us.com
http://www.red-bottoms.us.com
http://www.birkenstockoutlets.us.org
http://www.airmax-97.us
http://www.oakleysunglasses-outlet.name
http://www.kobebryantshoes.name
http://www.adidasnmdr1.us.com
http://www.katespadeoutletonline.us
http://www.michaelkorshandbags.us.org
http://www.swarovskioutlets.us.com
http://www.pandoracharms.name
http://www.supremeclothing.us.org
http://www.jordansshoes.us.com
http://www.raybansunglasses.net.co
http://www.timberlandboots.name
http://www.airmax-2018.com
http://www.nikecortezclassic.us.com
http://www.canadagoosesoutlet.ca
http://www.michael-korsoutlets.eu.com
http://www.fitflopssale.us.com
http://www.pandora-charms.us.org
http://www.nikeairmax1.us
http://www.adidas-nmd.us.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.org
http://www.ysloutlets.us.com
http://www.christianlouboutinshoesuk.org.uk
http://www.canadagoosesaleoutlet.us.com
http://www.ralph-laurenoutlet.org.uk
http://www.oakley--sunglasses.us.org
http://www.danskoshoes.name
http://www.outlettoms.us.com
http://www.michaelkorsoutlet-sales.us.com
http://www.nikeshoes.us.com
http://www.nikeairmax95.com
http://www.pradaoutlets.us.com
http://www.cheapnfljerseysnflwholesale.us.com
http://www.canadagoose-outlet.name
http://www.coachfactoryoutlet-stores.us.com
http://www.coachoutletstore-online.us.com
http://www.cheapjordanshoes.in.net
http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net
http://www.newbalance-outlet.us.com
http://www.ralphlauren.me.uk
http://www.yeezyboost-350.co.uk
http://www.coachoutletonlinestore.in.net
http://www.mulberryoutletuk.me.uk
http://www.oksunglasses.com.co
http://www.mulberry-bagsuk.me.uk
http://www.katespadehandbags.us.com
http://www.uggshoes.com.co
http://www.columbiashoesoutlet.us.com
http://www.yslhandbags.name
http://www.nikezoom.us
http://www.coach-factory-outlet.us.org
http://www.coach-factoryoutletonline.us.org
http://www.hermes.us.org
http://www.eccoshoesstore.us.com
http://www.timberlandoutlet.com.co
http://www.ralphlaurensaleclearanceuk.me.uk
http://www.nike-huarache.in.net
http://www.fendihandbags.name
http://www.valentinoshoesoutlets.us.com
http://www.airmax-97.us.com
http://www.harden-vol1.com
http://www.jimmychoo.us.org
http://www.ralphlaurenoutletsonline.us.com
http://www.longchamps.us.com
http://www.pumashoesoutlet.us.com
http://www.katespadehandbag.us.com
http://www.vuitton-louis.us.com
http://www.cristianoronaldojerseys.com
http://www.katespadeoutletstoreonline.us.com
http://www.poloralphlaurenoutletpolo.us.com
http://www.pandoracharms.us.com
http://www.cheapnbajerseys-wholesale.us.com
http://www.oakley.nom.co
http://www.coachfactoryoutletsshop.us.com
http://www.miksbg.us
http://www.rolexreplica-watches.us.com
http://www.outletpandora.us.com
http://www.moncleroutlet.me.uk
http://www.fredperrypoloshirts.in.net
http://www.coachoutletsonline.us.com
http://www.rolex-replicawatches.com.co
http://www.uggsoutlet-clearance.us.com
http://www.ultraboost.us
http://www.birkenstockshoesoutlet.us.com
http://www.toryburch-outletonline.in.net
http://www.kobeshoes.cc
http://www.adidas-yeezyshoes.us.com
http://www.kyrie4-shoes.com
http://www.columbiasportswear.us.com
http://www.cheapjordans.us.com
http://www.polo-ralphlauren.in.net
http://www.converseshoes-outlet.us.com
http://store.christianlouboutinsale.us.org
http://www.uggsoutletstoress.us.com
http://www.nikefreerun.name
http://www.fitflopssale-clearance.us.org
http://www.coachfactoryonlineoutlet.com.co
http://www.coachoutletcanada.ca
http://www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com
http://www.adidas-stansmith.com
http://www.eccoshoes-outlet.us.com
http://www.airmoreuptempo.us
http://www.adidascampusshoes.us
http://www.supremenewyork.us.com
http://www.outletcoachoutlet.us.com
http://www.swarovski-crystal.co
http://www.nike-store.us.com
http://www.cartier.us.com
http://www.adidas-yeezyboost.us.com
http://www.christianlouboutinoutlet.us
http://www.coachfactoryoutlet-online.in.net
http://www.cheapoakleysunglasses.com.co
http://www.reebokshoes.us.org
http://www.jordanshoesforsale.us.com
http://www.fake-rolex.us
http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com
http://www.airmaxoutletsaleus.com
http://www.katespade-handbags.us
http://www.montblanc-pens.us.org
http://www.uggsoutletboots.com.co
http://www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com
http://www.cheapjordans.com.co
http://www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.net
http://www.philipppleinshirt.com
http://www.polooutlet.in.net
http://www.yeezyboost.us.com
http://www.coach-factoryoutletstore.us.com
http://www.katespadehandbagsclearance.us.com
http://www.timberland-boots.us.com
http://www.ralph-laurenoutlet.us.org
http://www.nikeairmoremoney.us
http://www.eccooutlets.us
http://www.uggbootssales.us.com
http://www.michaelkors-outlet.com.co
http://www.louboutinshoesuk.org.uk
http://www.louboutinshoes.in.net
http://www.vans-shoesoutlet.us.com
http://www.raybanssunglasseses.us.com
http://www.pandora.us.com
http://www.michael-korsoutlets.us.com
http://www.canadagoosejacket.com.co
http://www.nikeoutletonlinestore.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-online.us.org
http://www.converseallstar.us.com
http://www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.us.com
http://www.adidasshoes.in.net
http://www.nmd-adidas.us.com
http://www.katespadeoutlet.in.net
http://www.pandorajewelry.in.net
http://www.lacostepoloshirts.name
http://www.nikehuarache-shoes.com
http://www.airjordanshoes.in.net
http://www.hermes-handbags.us
http://www.coach-factoryoutletsonline.us.com
http://www.nike-airfoamposite.com
http://www.coach-outlet.us.com
http://www.cheapraybans.com.co
http://www.coach-outletonlines.us.com
http://www.pandora-outlet.us.com
http://www.jordanretro.name
http://www.tiffanyandcojewelry.in.net
http://www.canadagooseoutlet.net.co
http://www.uggscanadaugg.ca
http://www.canadiangoose.com.co
http://www.tiffany-andcooutlet.us.com
http://www.airjordans.us.com
http://www.raybansunglasses.name
http://www.adidas.us.com
http://www.valentino-shoes.us.com
http://www.nike-shoes.in.net
http://www.philippplein-outlet.com
http://www.hermesbirkin.in.net
http://www.outletmichaelkors.us.com
http://www.michaelkorsoutletclearance.us.org
http://www.air-max2018.us.com
http://www.asicsoutlets.us.com
http://www.ralphlauren-outletonlines.us.com
http://www.timberlandbootsoutlets.us.com
http://www.pandora-jewelryoutlet.us.com
http://www.nike-dunks.com
http://www.skechersshoes-outlet.us.com
http://www.ralphlauren-outlet.me.uk
http://www.uggs.net.co
http://www.adidasoriginals.in.net
http://www.outletcoachstore.us.com
http://www.raybanssunglassesoutlet.us.com
http://www.katespadeoutletclearance.us.com
http://www.coach-outlets.us.com
http://www.adidas-outlet.us.com
http://www.outlettoms.org
http://www.air-max90.org.uk
http://www.cheapmlbjerseys-wholesale.us.com
http://www.lebronjamesshoess.com
http://www.cheapjordans-shoes.us.com
http://www.salvatoreferragamo.name
http://www.coachfactory-outlet.in.net
http://www.cheapnfljerseysofficial.us.com
http://www.monclerjacketssale.us.com
http://www.katespadehandbags.in.net
http://www.eccoshoes.us.org
http://www.nikeairmax-shoes.com
http://www.michaelkors-outlet.in.net
http://www.cheapjordans.in.net
http://www.burberry-outlet.name
http://www.moncler-outlets.us.com
http://www.adidasyeezyboost-350.us.com
http://www.okaleysunglasseses.us.com
http://www.pandorajewelryoutlet.in.net
http://www.nikeairmax-270.com
http://www.coach-outletonline.eu.com
http://www.hermesbag.us.com
http://www.ralphlaurensale-clearance.me.uk
http://www.adidasyeezyshoes.us.com
http://www.ralph-laurenoutlet.com.co
http://www.coach-outletonlinefactory.us.com
http://www.moncleroutlets.us.org
http://www.salvatoreferragamoshoes.us.com
http://www.vuittonlouis.us.com
http://www.uggsoutletofficials.us.com
http://www.kevindurantshoes.name
http://www.moncler-outlet.us.org
http://www.katespade.in.net
http://www.drmartensboots.name
http://www.asicsshoes-outlet.us.com
http://www.yeezyboost-350.us.com
http://www.coachoutletstoreonline.com.co
http://www.adidasshoe.us.com
http://www.canadagoosesalejackets.us.com
http://www.kate-spade.us.com
http://www.birkenstocksandalsuk.co.uk
http://www.pandoracharmssale-clearance.us.com
http://www.longchampoutletonline.in.net
http://www.ugg.net.co
http://www.nikeairmax87.com
http://www.coach.us.com
http://www.salvatoreferragamoshoes.com
http://www.redbottomsshoes.us.com
http://www.canadagooseoutlet.name
http://www.pandorajewelryus.us.com
http://www.nikeairmaxzero.com
http://www.ferragamo-outlet.us.com
http://www.nikeairmax.in.net
http://www.michaelkors-outlets.ca
http://www.pg2-shoes.com
http://www.oakleysunglasses-wholesales.us.com
http://www.nikeairmaxaxis.com
http://www.pandorastore.us.com
http://www.nikeair-force1.com
http://www.nike-airpresto.com
http://www.2017nikeairmax.us
http://www.suprashoes.name
http://www.nikereactshoes.com
http://www.underarmourshoesoutlet.us.com
http://www.adadassuperstar.com
http://www.timberlandboots.in.net
http://www.outletlouisvuitton.us.com
http://www.michaelkorsoutletstore.in.net
http://www.fitflopssaleuk.me.uk
http://www.guccioutlets.us.org
http://www.rbsunglasses.com.co
http://www.nikeepicreact-flyknit.com
cai123 07.20
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com