โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
สุขศึกษาและพลศึกษา : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา : นายศุภกร เหล่าโคตร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน : หนองชุมแสงวิทยาคม
ปีที่ศึกษา : 2559
บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาฟุตบอล กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการ จัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล ศึกษา จานวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา จานวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน วิชา ฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่า ที (t – test) แบบ Dependent Sampling
ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.04/83.97 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5159 หมายความว่า เอกสารประกอบการ เรียนการสอน วิชาฟุตบอล ทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.5159 หรือคิดเป็นร้อยละ 51.59
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ เรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาให้ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ และได้สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับความ สนใจของผู้เรียน สามารถแก้ปัญหาการขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ : 420170814_153606suphakorn_sport.pdf

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 15:36 น.   เข้าชม 5865 ครั้ง   แก้ไขลบ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com