โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
วิทยาศาสตร์ : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1รายละเอียด :
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ผู้วิจัย นุช เข็มรัมย์
สถานศึกษา โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวนนักเรียน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ชุด
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.38 – 0.75 และอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.31 – 0.81 ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.67 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อมีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.44–0.68 และอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.48 - 0.85 ความเชื่อมั่น 0.75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t- test for Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ จำนวน 5 ชุด มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.78 / 83.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ที่ 80/80
2. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6757
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ : ระบบการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วยชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นชุดกิจกรรมที่มีการจัดลำดับขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างรอบคอบภายใต้หลักการที่เป็นเหตุเป็นผล จัดกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของตนเอง มีความสนุกสนานในการเรียน กล้าแสดงความคิดเห็นเรียงลำดับความคิดอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนนำไปสู่การสรุปผลที่ถูกต้องที่สุด และสามารถนำประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น

ไฟล์แนบ : 420140206_114442nood.pdf

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:44 น.   เข้าชม 1976 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ chenlina [2017-09-27 08:49:39](1/1)
http://www.uggsonsale.net.in
http://www.blackhawksjersey.com
http://www.uggonsale.in.net
http://www.uggbootsoutletclearance.us.com
http://www.coach-canadaoutlet.ca
http://www.the-northfaceoutlet.net.co
http://www.uggoutletstore.net.co
http://www.raybans-sunglassesoutlet.us.com
http://www.burberryusa.us.com
http://www.ukuggboots.co.uk
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.coachfactory-outletonline.org
http://dolceandgabbana.sunglassescheap.us.com
http://www.outletcanadagoose.ca
http://www.canadagoosecanada.com.co
http://www.burberry.us.org
http://carrera.sunglassescheap.us.com
http://www.uggsclassicboots.us.com
http://www.jordanshoes.us.org
http://www.mlbjerseyswholesale.us.com
http://www.christianlouboutinoff.us
http://www.adidasukoriginals.org.uk
http://www.ugg.org.uk
http://www.newmichaelkorsoutlet.us.com
http://www.northface-clearance.us
http://www.hermesoutlets.us.com
http://www.katespadehandbagssale.us.com
http://www.adidasyeezy-boost.us.com
http://www.northfaceoutlet70off.us.com
http://www.nike-airmaxuk.me.uk
http://www.thenorthfacecanada.ca
http://www.uggfed.com
http://www.pololaurenralphlauren.us.com
http://www.cheapauthentic-nfljerseys.us.com
http://www.coach-bags.us.org
http://www.pradaoutletonlinestore.us.com
http://www.christianlouboutinoutletclearance.us.com
http://www.adidaswings.name
http://www.uggsaustralia.it
http://www.coach-factoryoutletusa.com
http://www.pradabags.in.net
http://www.toryburch.me.uk
http://www.thenorthfaceclearance.us.com
http://www.discountnike.us.com
http://www.uggbootsaustralia.com.co
http://www.vansshoesoutlet-store.com
http://www.ralphlaurenoutletofficial.us.com
http://www.poloralphlaurenoutletstores.us.com
http://www.montblanc.com.co
http://www.nikeoutletstoreonline.us.com
http://www.hermes.me.uk
http://www.ugg.ind.in
http://www.tory-burchoutletonline.us.com
http://www.adidasoutletstore.net
http://www.ray-bansunglasses2017.us.com
http://www.uggboots-onsale.us
http://www.cheapjordansshoes.us.com
http://www.michael--korshandbags.us.com
http://www.wwwuggaustralia.co.uk
http://www.michaelkorsukoutlet.me.uk
http://www.northfaceoutletstore.us.org
http://prada.sunglassescheap.us.com
http://www.uggoutlets.com.co
http://www.outlet-moncler.us
http://oakley.sunglassescheap.us.com
http://www.fitflops.us.org
http://www.truereligionjeans-outlet.us.com
http://www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com
http://www.ugg.com.co
http://www.adidasjeremyscott.in.net
http://www.cheapnikenfljerseyswholesale.us
http://www.birkenstocksandals.us.org
http://www.uggsslippers.com.co
http://www.prada.us.org
http://armani.sunglassescheap.us.com
http://www.michaelkors-outletonline.eu.com
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.ugg-boots.name
http://www.canadagoose.com.co
http://www.raybansunglassesforwomen.us.com
http://www.snapbackshatswholesale.us.com
http://www.soccerjersey.us.com
http://www.christianlouboutinshoes.me.uk
http://www.michaelkorsoutletonline80off.us.com
http://www.vibramfivefingerssale.com
http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com
http://www.uggsclearance.com.co
http://www.longchamp-outlet.us.org
http://www.fitflopssaleclearance.us.org
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au
http://www.coachoutletonline-sale.us.com
http://www.burberry.me.uk
http://www.adidasshoesforsale.in.net
http://www.nikenfljerseysfreeshipping.us
http://www.adidasyeezy350boost.org.uk
http://www.ray-bansunglassesoutlet.com.co
http://www.supremeclothing.us.com
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co
http://www.mulberrybagsuk.me.uk
http://www.north-face-outlet.in.net
http://www.ugg-bootscheap.com.co
http://www.nikestores.me.uk
http://www.nikeairforce1.net
http://www.cheaprolexwatches.us.com
http://www.baseballjerseys.us.com
http://www.ferragamoshoesoutlet.us.com
http://www.uggbootsonsale65off.in.net
http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com
http://www.uggbootsclearances.com.co
http://www.salomon-shoes.in.net
http://www.burberryoutletoff.us.com
http://www.uggaustralia.me.uk
http://www.poloshirt.in.net
http://www.oakleysungalsses.nom.co
http://www.ray-banaviatorsunglasses.org.uk
http://www.hermesbirkinhandbags.us.com
http://www.oakleysunglassessport.us.com
http://www.adidasstansmith.org.uk
http://www.toryburchhandbagsoutlet.us.com
http://www.uggbootsonsale75off.us.org
http://www.christianlouboutinuk.uk
http://dior.sunglassescheap.us.com
http://www.outletuggs.com.co
http://www.uggboots70off.in.net
http://www.burberryscarfsale.in.net
http://www.poloralphlaurenoutletoff.us.com
http://rayban.sunglassescheap.us.com
http://www.birkenstockoutlet.us.com
http://www.michaelkorshandbags.nom.co
http://www.mbt.us.com
http://www.michaelkorsuk.com.co
http://www.ferragamobelt.us.com
http://www.adidastrainersuk.uk
http://www.vibramfivefingers.in.net
http://www.outletpolo-ralphlauren.us.com
http://www.cheapairjordans.us.com
http://www.airjordan-14.us
http://www.truereligion-outletjeans.us.com
http://www.uggclearancesale.us.com
http://www.montblancpenofficials.us.com
http://www.hermesbeltoutlet.com
http://www.longchampoutlet-online.com
http://www.canadagoosecanada.name
http://www.uggclearancesale.in.net
http://www.jordans-fusion.com
http://www.ralphlaurenpolooutlet.us.org
http://www.uggsadd.com
http://www.christianlouboutin.name
http://www.wholesale-nfljerseys.us.com
http://www.uggsoutlet.org
http://www.thenorthface-outlet.in.net
http://www.uggsale.com.co
http://www.uggfactoryoutlet.in.net
http://www.coachhandbagsfactoryoutletonline.us.com
http://www.nikeoff.com
http://www.michaelkors--outlet.us.com
http://www.uggsoutletstores.in.net
http://www.nikeroshe.org.uk
http://www.hollistercooutlet.us.com
http://www.pandora-jewelry.name
http://www.uggoutlet.nom.co
http://www.northfacejacket.us.com
http://www.uggsoutletstore.org
http://www.outletugg.ca
http://www.michaelkorsoutletoff.us.com
http://www.toryburchoutletoff.us.com
http://www.michaelkors-handbags.us
http://www.michaelkorsuk.me.uk
http://www.coachoutletonline.nom.co
http://www.montblanc-pens.name
http://www.uggslipperssale.us.com
http://www.ugg.me.uk
http://www.uggs-outlet-online.us
http://www.cheapnfljerseyswholesale.us.com
http://www.christianlouboutindown.com
http://www.northfacejackets.us.org
http://www.timberlandoutlet.name
http://www.manoloblahnik.us
http://www.michaeljordan-shoes.com
http://www.uggbootsonsale70off.net.co
http://www.canadagoosesale.name
http://www.uggoutlet70off.com.co
http://www.coachoutlet-factory.us.com
http://www.uggs-outlet.name
http://www.calvinkleinstore.in.net
http://versace.sunglassescheap.us.com
http://www.coachoutlet70off.us.com
http://www.uggbootsforwomen.com.co
http://www.oakleysunglasses-vault.us.com
http://www.hollisterclothing.us.org
http://www.uknorthface.org.uk
http://www.uggsaustralia.net.co
http://www.outletthenorthface.us.com
http://www.truereligionuk.org.uk
http://www.christianlouboutinoutletusa.us.com
http://www.michael--kors.us.org
http://www.coach-factoryoutletonlines.com
http://www.uggoutletsonline.us.com
http://www.nmdadidas.co.uk
http://www.ralphlaurenoutlet-poloshirts.us.com
http://www.canadagoosecanada.ca
http://www.northfaceclearance.us.com
http://www.fitflops.us.com
http://www.uggbootsaustralia.in.net
http://www.uggbootsclassic.ca
http://www.mulberrysale.uk
http://www.michaelkorsbagsuk.co.uk
http://www.usuggbootsoutlet.com
http://www.uggbootsonsale70off.us.org
http://www.pradahandbagsoutlet.us.com
http://www.uggsboots.com.co
http://www.oakleysunglasses2017.us.com
http://www.ralphlaurenpolouk.org.uk
http://www.pololaurenshirts.com
http://www.michaelkorstotehandbags.us.com
http://www.salvatoreferragamo.in.net
http://www.truereligionsale.com.co
http://www.tommy-hilfiger-canada.ca
http://www.outletugg.com.co
http://www.louboutinoutlets.us.com
http://www.officialcoachfactoryoutletonline.us.com
http://www.superdry.me.uk
http://www.raybanpascher.fr
http://www.louboutinshoesuk.co.uk
http://www.stansmithadidas.us.com
http://www.michael-kors-outlet.eu.com
http://www.uggboots.com.co
http://cartier.sunglassescheap.us.com
http://www.cheapreplicawatches.us.com
http://www.coachoutletsclearance.us.com
http://www.cheapmichaelkorshandbags.us.org
http://www.uggfactoryoutlet.com.co
http://www.nikeblazers.us
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.katespade-outlet.in.net
http://www.sunglassesoakleycheap.us.com
http://www.poloralph--lauren.us.com
http://www.katespadestoreoutlet.us.com
http://www.truereligion-jeans.us
http://www.pandora-rings.net
http://www.uggbootsclearances.com.co
http://www.michaelkorsoutletsonlinesale.us.com
http://www.uggbootsoutlets.in.net
http://www.moncler-jackets.us.org
http://www.uggbootsoutlets.org
http://www.uggbootsonsale70off.com.co
http://www.supremeuk.co.uk
http://www.outletcanadagoose.com.co
http://www.monclerjacketsuk.uk
http://www.louisvuitonnoutlet.com
http://www.nikefactoryoutletstores.us.com
http://www.pandoracharms.us.org
http://www.coachoutletonlineshopping.us.org
http://www.moncler.eu.com
http://www.uggsoutletstores.us.com
http://www.saleuggboots.co.uk
http://www.uggslippers.us.org
http://www.moncleroutlet.us.org
http://www.uggoutlet70off.in.net
http://www.cheapnhljersey.us.com
http://www.uggbootscheaponline.in.net
http://www.nikeairmaxshoes.us.com
http://www.jordanretro.us
http://www.canadagoosesale.com.co
http://www.coachoutletfactoryon.com
http://www.longchamp-outletstore.us.com
http://www.louisvuittonhandbags.nom.co
http://www.mulberryuk.me.uk
http://www.coach-outlet.nom.co
http://www.uggaustraliastore.ca
http://www.uggboots70off.com.co
http://www.ugg-outlets.com.co
http://www.coachonline.us.org
http://www.cheap-uggboots.com.co
http://www.uggsonclearance.com.co
http://www.usboots.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.in.net
http://www.canada-goose-jackets.co.uk
http://www.cheapraybansunglasses.net.co
http://www.truereligionoutletjeans.us
http://www.nike-factoryoutlet.us.com
http://www.toryburchoutletsonline.us.com
http://www.cheap-uggs.com.co
http://www.coachfactoryoutletonlinesale.us.com
http://www.nikefactory-outlet.us.com
http://www.cheap-mlb-jerseys.us.com
http://www.rayban-sunglassesonsale.us.com
http://www.uggsaustraliaboots.us.com
http://www.newbalance-shoes.us.com
http://www.uggaustraliaboots.in.net
http://www.adidasshoessale.in.net
http://www.nba-jerseys.us.com
http://www.wholesale-nfl-jerseys.us
http://www.pandorajewelryoutlet.us.org
http://www.burberryoutlet-canada.ca
http://www.ray-banssunglasses.me.uk
http://www.converse-outletstore.com
http://www.northfaceoutletonline.me.uk
http://www.adidastrainersuk.me.uk
http://www.nhlhockey-jerseys.us.com
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.supreme-newyork.com
http://www.pandoracharmjewelry.us.com
http://www.ralphlaurenuk.uk
http://www.ferragamooutlet.us.com
http://www.outletlongchamp.us.org
http://www.michaelkors--outlet.us.org
http://www.coachfactoryoutlet-online.eu.com
http://www.coachcom.us.com
http://www.doudounecanada-goose.fr
http://www.thenorthfaceoutletjackets.us.com
http://www.ugg-italia.it
http://www.uggbootsoutletcanada.ca
http://www.cheap-jordan-shoes.us.com
http://www.mlbjerseys.org
http://www.coachoutlet-online.eu.com
http://www.jordans.in.net
http://www.uggbootsonsale75off.in.net
http://www.outletcoachfactoryonline.us.com
http://www.cheap-ugg-boots.us.org
http://www.fitflops.org
http://www.louisvuittonoutlet.nom.co
http://www.pandora-charms-canada.ca
http://www.outletuggs.net.co
http://www.monclerdownjackets.co.uk
http://www.katespadehandbagsoutlet.us.org
http://www.coachoutletonline70off.us.com
http://www.clearancemichaelkorsoutlet.us.com
http://www.nikeairmaxsale.me.uk
http://www.niketrainers.uk
http://www.oakleysunglassesoutletstore.us.org
http://www.nikehuarache.net
http://www.nfljerseysfromchina.us.com
http://www.cheapjerseysnflwholesale.us
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.in.net
http://www.birkenstockshoes.org.uk
http://www.canadagooseclearance.us.com
http://www.ray-bansunglassesoutlets.us.com
http://www.coachfactoryoutlet.nom.co
http://www.poloralphlauren-outletonline.us.com
http://www.replica-watches.us.com
http://www.oakleysunglassescanada.ca
http://www.newcoachoutlet.us.com
http://www.uggbootssale70off.org
http://www.fitflopsoutlet.us.com
http://www.oakleyssunglassescheap.com
http://www.cheapraybans.ca
http://www.oakleysunglassesofficialsite.us.com
http://www.converseshoesoutlet.us.com
http://www.suprashoesclearance.us.com
http://www.ugg-australia.ca
http://www.rayban--sunglassess.us.com
http://www.underarmouroutletclearance.com
http://www.michaelkorsoutlet75off.us.com
http://www.louis-vuitton.nom.co
http://www.uggbootsclearanceoutlet.com.co
http://www.chaussureschristianlouboutin.fr
http://www.ralphlauren.eu.com
http://www.coach-factoryonline.us.org
http://www.coachwallets.us.com
http://www.uggsoutlet.nom.co
http://www.swarovski-jewelry.name
http://www.under-armourshoes.com
http://www.adidasoutletclearance.com
http://www.ugg-australia.com.co
http://www.longchampsacsoldes.fr
http://www.oakley-sunglassesonsale.us.com
http://www.redbottoms.me.uk
http://www.pandoraukjewelry.org.uk
http://www.superdry.org.uk
http://www.monclerjacketsoutlet.us.com
http://www.redbottoms.org.uk
http://www.katespadeoutletstore.us.org
http://www.uggsonline.in.net
http://www.giuseppe-zanotti.us.com
http://www.longchamp-handbags.us.org
http://www.outletuggboots.com.co
http://www.uggbootsaustralia.us.org
http://www.nikehuarache.me.uk
http://www.burberryscarf.com.co
http://www.katespadeoutletsale.us.com
http://www.burberry-outlet-stores.us.com
http://www.truereligion-jeans.com.co
chenlina20170927
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com