โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
วิทยาศาสตร์ : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายละเอียด :
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้วิจัย นายพชร แก้วกาหลง
หน่วยงาน โรงเรียนบัวขาว ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน 3) เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 1 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 12 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน แบบบันทึกประจำวันของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.26–0.76 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.82 และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.32–0.87 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้พรรณนาวิเคราะห์ ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.25 นักเรียนส่วนมากมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.95 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.38 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทุกคนสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มโดยผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.13
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ คือ การทำงานร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวก การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ทักษะความร่วมมือ และกระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนส่วนมากมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม รู้จักการแบ่งปัน การเสียสละให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เกิดความคุ้นเคยกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีและพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
3. คะแนนค่าเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยรวมหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ร้อยละ 83.31) สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียน (ร้อยละ 59.68)
ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มีทักษะความร่วมมือ และกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ยู่สามารถติดต่อได้ : โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 หมู่ 12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
E-Mail: pachara82@hotmail.com

ไฟล์แนบ : 420130731_123650pachara2554_2.pdf

 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 เวลา 12:36 น.   เข้าชม 12516 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ ดี [2013-08-02 13:41:33](1/4)
ผลงานวิจัยดีมาก ส่งผลต่อผู้เรียน
ลบโดยคุณ ครูสพฐ [2013-08-05 14:08:44](2/4)
เป็นผลงานวิจัย ที่ดีส่งผลกับนักเรียนจริงๆ
ลบโดยคุณ ครูติก [2013-08-07 14:32:29](3/4)
อาจารย์คะ เพิ่งได้ติดตามผลงานเป็นวิจัยที่ดีมากๆคะ (ลูกสาวพ่อคิง แม่เภาคะ) สอบถามเพิ่มเติมหน่อยคะ ว่าโรงเรียนบัวขาวมีตำแหน่งว่างไหมคะ หนูอยากโอนย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้านคะ
ลบโดยคุณ ครูอ้อด นาทม [2013-08-07 15:23:38](4/4)
ไม่รู้ว่าหลาน จบวิชาเอกอะไร
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com