โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
วิทยาศาสตร์ : ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยคุณครูพชร แก้วกาหลงรายละเอียด :
การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถการคิดวิเคราะห์
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว

A Development of the Activities Sets Based on Inquiry Learning for Science Process Skills and Critical Thinking
Developing for Mathayom Suksa 1 Students of Buakhao School.
พชร แก้วกาหลง
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Pachara Kaewkalong
Professional Teacher of Buakhao School
บทคัดย่อ
     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (2) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (3) พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย ชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (4) ศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คนโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3) แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ และ (4) แบบสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที t – test (Dependent Samples)
     ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ 77.18/76.50 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 77.78 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองส่งผลให้ชิ้นงานมีคุณภาพ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้
คำสำคัญ : การพัฒนา, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ความสามารถการคิดวิเคราะห์
...

ไฟล์แนบ : 420120914_140428pachara2554.pdf

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 14:04 น.   เข้าชม 14807 ครั้ง   แก้ไขลบ


โดยคุณ ครูวิทย์ กาฬสินธุ์ [2013-06-21 12:51:30](1/1)
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา จัดทำได้ดีมาก
ลบขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com