โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผลงาน ผลงานทางวิชาการ นานาสาระ
ส่งข้อมูลได้ที่ >>> PanomKaegn@GMail.Com
วิทยาศาสตร์ : ผลงาน
เรื่อง : ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรายละเอียด :
ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบัน ประเภทการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย นางสาวพัณณิตา แสงนาโก นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
         
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น รางวัลชมเชย นางสาวสินีพร วงพิลา
นายดรัญภพ กุลอาจศรี
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ - เด็กหญิงกัญญาภัค พรมแพง
เด็กหญิงวิลาสินี เกลี้ยงเกลา
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนประกอบ
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงปณิตตา โชติพงษ์
เด็กชายพุฒพงศ์ พั้วลี
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
         
  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านเข้ารอบ 2 นางสาวทิตยา เพิ่มพูน
นางสาวกนกอร เนตรวงษ์
นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนเกียรติ ชมภูพงษ์
นางสาวกานดาวสี จันทร์พรม
นางสาวบุณยานุช วิชัยโย
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ รางวัลชมเชย นายธนเกียรติ ชมภูพงษ์
นางสาวกานดาวสี จันทร์พรม
นางสาวบุณยานุช วิชัยโย
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ผ่านเข้ารอบ 2 นายดรัญภพ กุลอาจศรี
นางสาวสุภัสสร สิโนรักษ์
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
         
  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านเข้ารอบ 2 นางสาววารีนาถ คามพินิจ
นายกิติณัฐ จันทมาลี
นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น เรื่อง เทคนิคเร่งการงอกของเมล็ดพืชตระกูลปาล์ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกัญญาภัค พรมแพง
เด็กหญิงวิลาสินี เกลี้ยงเกลา
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนประกอบ
นางนุช เข็มรัมย์
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ - นายพลิศ ชมศิริ
นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์
นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การพัฒนา Adhesive กาวยางจากธรรมชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเจนจิรา เขจรเฟื่อง
นางสาวขนิษฐา แสนชมภู
นางสาวอัญชลีพร ชมพูเพชร
นายสมชนะ ปัตลา
         
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น - เด็กหญิงอิงบุญ สุระเสียง
นายพุฒิพงษ์ พ้วลี
นางสาวปณิตตา โชติพงษ์
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
         
  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย - นางสาวนุชจรินทร์ สายันเกณะ
นางสาวณัชรียา แสงกล้า
นางสาวสิริพร รูปใส
นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของดิน รางวัลชมเชย นางสาวพลอยไพลิน ฮาดทักษ์วงศ์
นางสาวธัญญาทิพย์ จิตปรีดา
นางสาวพิลาศลักษณ์ พลเยี่ยม
นางพัชนียา ยุระตา
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ - นางสาวฐิตินันท์ คามพินิจ
นางสาวศศิธร โชติรัตน์
นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ผ่านเข้ารอบ 2 นายดรัญภพ กุลอาจศรี
นางสาวสุภัสสร สิโนรักษ์
นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์
         
  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านเข้ารอบ 2 นายวีรยุทธ ทาปลัด
นางสาวรัชฎา สุลำนาถ
นางสาวสุวัจนา ศรีวิเนตร
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของดิน รางวัลชมเชย เด็กหญิงธันย์ชนก พลูสง่า
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วรักษา
เด็กหญิงอารีรัตน์ บับพาน
นางพัชนียา ยุระตา
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง ข้าวกล้องเหนียวสุกเร็วและนิ่มได้ รางวัลชมเชย นางสาวสิริกาญจน์ อุดรแผ้ว
นางสาวสกุณ กุลชนะรงค์
นางสาวรัชนีกร นิลโคตร
นางจารุณี พิมพะนิตย์
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การพัฒนา Adhesive กาวยางจากธรรมชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจนจิรา เขจรเฟื่อง
นางสาวขนิษฐา แสนชมภู
นางสาวอัญชลีพร ชมพูเพชร
นายสมชนะ ปัตลา
         
มหาวิทยาลัยนครพนม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของดิน รางวัลชมเชย เด็กหญิงธันย์ชนก พลูสง่า
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วรักษา
เด็กหญิงอารีรัตน์ บับพาน
นางพัชนียา ยุระตา
         
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การพัฒนา Adhesive กาวยางจากธรรมชาติ ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเจนจิรา เขจรเฟื่อง
นางสาวขนิษฐา แสนชมภู
นางสาวอัญชลีพร ชมพูเพชร
นายสมชนะ ปัตลา
         

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17:44 น.   เข้าชม 12455 ครั้ง   แก้ไขลบ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: PanomKaegn@GMail.Com