....ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศิลปะ รักษาความสะอาด มารยาทงาม..
โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนบัวขาว