....ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศิลปะ รักษาความสะอาด มรรยาทงาม..
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบัวขาว
 

 
 
- Update 05-08-2555 -